Výpověď ze zdravotních důvodů patří mezi nejčastější. Jako každý právní dokument ovšem musí vykazovat jisté náležitost, bez nichž by pozbyla platnosti. Víte, o jaké se jedná? A jaké dokumenty k ní musíte přiložit? Pokud ne, čtěte dál. Podle práva každý, jehož zdravotní stav neumožňuje vykonávat jeho pracovní zařazení, má ze zákona nárok na přeřazení na novou pracovní pozici, která bude jeho aktuální zdravotní stav zohledňovat. Neomlouvá ho přitom ani skutečnost, pokud zaměstnavatel tímto pracovním místem nedisponuje. Tento problém pak řeší formou výpovědi, ať již dohodou či ze zdravotních důvodů. Tu samozřejmě má možnost podat i samotný zaměstnanec.

Důvod výpovědi

V první řadě je ovšem na místě zjistit, jestli vůbec na výpověď ze zdravotních důvodů máte nárok. Zde velmi záleží na tom, kdo výpověď podává, zdali zaměstnanec či zaměstnavatel. Ten totiž musí doložit její důvod. Roli zde hraje především skutečnost, zda je příčinou rozvázání pracovního poměru pracovní úraz, nebo onemocnění. V druhém případě je pak třeba ještě specifikovat, o jaké onemocnění se jedná, především, zda se jedná o tzv. onemocnění způsobené výkonem povolání či nikoliv. To vše má vliv na následné posouzení výpovědi a benefity s ním spojené. 

Zaměřeno na lékařský posudek

Skutkové vymezení ve výpovědi ze zdravotních důvodů je nesmírně důležité. Výpověď, z níž není jednoznačně patrno, co je hlavním důvodem zaměstnancovy pracovní nezpůsobilosti k vykonávaní práce, je podle výroku nejvyššího soudu neplatná. Směrodatný tak je lékařský posudek vydaný zařízením závodní zdravotní péče. 

Přesně definovaná příčina pracovní neschopnosti

Každá výpověď ze zdravotních důvodů musí být podložena zdravotním posudkem, ve kterém je přesně definována příčina pracovní neschopnosti. Ta má totiž vliv i na případný nárok na finanční odstupné. V případě pracovního úrazu a tzv. nemoci z povolání má totiž zaměstnanec nárok na odstupné ve výši až dvanáctiměsíční mzdy. V případě onemocnění nezpůsobené výkonem povolání tento nárok nevzniká. 

Podání výpovědi zaměstnancem

Teď se budeme zaobírat případem, kdy výpověď ze zdravotních důvodů hodlá podat samotný zaměstnanec. Učinit tak může prakticky kdykoliv – pokud samozřejmě disonuje již zmíněným lékařským posudkem, ve kterém jasně stojí, že zaměstnanec má ze zdravotních důvodů zakázané vykonávání určitého typu práce. Upozorňujeme na pojem zakázané. Doporučení většinou bývá nedostatečné. V tomto případě si zaměstnanec má možnost nárokovat náhradu mzdy ve výši délky výpovědního období, jež většinou bývá dvouměsíční. 

Jak to je u vykonávání práce na DPP?

Výše zmíněné příklady se týkají případů, kdy je zaměstnanec zaměstnán na hlavní pracovní poměr (HPP). V případě práce na dohodu o pracovní činnosti (DPP) se většinou žádnou výpovědní lhůtou řídit nemusíte (pokud to ve smlouvě nemáte uvedené jinak). Jiné to však je v případě výplaty odškodnění při pracovním úrazu. Na ten už byste nárok za určitých okolností mít měli. 

DPP a výplata odškodnění za pracovní úraz

Z ustanovení § 77 odst. 1 zákoníku práce zaměstnavatel je povinen odškodnit i pracovní úraz, k němuž došlo při výkonu práce na základě dohody o jejím provedení. Opět však tuto skutečnost musíte doložit lékařským posudkem. 

Jak výpověď sepsat

Jak napsat výpověď dohodou ze zdravotních důvodů? Samotný dokument musí obsahovat veškeré identifikační údaje zaměstnance i zaměstnavatele následované přesně specifikovaným důvodem podání výpovědi, číslem zákona, o nějž se výpověď opírá, a datem ukončení pracovního poměru. Výpověď však musí obsahovat i další náležitosti týkající se přesného zaměstnancova zařazení, data zahájení pracovní činnosti, chybět samozřejmě nesmí aktuální datum a podpis všech zúčastněných. Obecně se tento dokument řadí k těm složitějším a doslovné sepsání znění výpovědi doporučujeme konzultovat s právníkem. Přeci jen se zde hraje se slovíčky, na kterých ovšem velmi záleží.